Home   Algemeen   Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan

1. Inleiding

Met dit pedagogisch beleidsplan en werkplan beogen wij informatie te geven over achtergrond en werkwijze van Kinderopvang Elfen Wereld BV. Deze vindt in een aantal pedagogische stromingen zijn inspiratie, waaronder de Vrije Schoolpedagogiek, Gordon, Reggio Emilia en Montesorri. We hebben geprobeerd het summier te houden. Voor een meer grondige uiteenzetting wordt verwezen naar andere bronnen. Een literatuurlijst is als bijlage opgenomen. Kinderopvang Elfen Wereld BV stelt zich tot doel om kinderen, naast de gezinssituatie, een beschermde huiselijke omgeving te bieden waar zij kunnen spelen en zich ontwikkelen, en waarin de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld. Kinderopvang Elfen Wereld BV wil een omgeving creëren die tegemoet komt aan de behoefte van kinderen om zelf ervaringen op te doen; een omgeving waarin ook de volwassen begeleiders elkaar stimuleren in het opdoen van eigen ervaringen. Waarom een pedagogisch beleidsplan? Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Door middel van dit plan kunnen wij over onze visie, kwaliteit en professionaliteit in gesprek komen met collega’s, ouders en instanties. Het is daarmee geen vastliggend plan, maar een middel om de werkwijze te toetsen, evalueren en zo nodig bij te stellen. Bij locatie Holterweg kunnen maximaal 30 kinderen per dag opgevangen worden, in de leeftijd tussen vier en dertien jaar, verdeeld over 3 groepen. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afhankelijk van het aantal kinderen dat aanwezig is. De groep aan de Bloemendalsweg biedt opvang aan kinderen in de leeftijd tussen nul en vier jaar. Bij KDV ‘Elfen Wereld’ kunnen maximaal 16 kinderen per dag opgevangen worden. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afhankelijk van het aantal kinderen dat aanwezig is. Voorbehoud Het hanteren van dit plan als inspiratiebron wil niet zeggen dat de praktijk hier volledig aan voldoet. Dat zou zowel onmogelijk zijn als niet wenselijk, omdat de ontwikkeling van de diverse mensen bij Kinderopvang Elfen Wereld BV authentiek moet zijn, gebaseerd op de eigen krachten en talenten, net zoals die van uw kinderen. Daarom wordt in beide locaties gewerkt aan een compleet pedagogisch werkplan dat periodiek wordt bijgesteld.

2. Pedagogische visie

A. Uitgangspunt Waar komt een talent vandaan en waar een beperking? Wij veronderstellen dat elk kind een bijzondere eigenheid heeft die niet alleen valt te herleiden naar van zelfsprekend en van zelfsprekende factoren. Deze aanname heeft praktische consequenties: iedere verschijningswijze van een kind dient gerespecteerd te worden als een uiting van zijn ‘komaf’, ook als die niet overeenstemt met het verwachtingspatroon van leraar of opvoeder, of als die verschijningswijze ‘lastig’ is. Het heeft tot gevolg dat het opvoedingsproces erop gericht is het individuele tot zijn recht te laten komen. De opgroeiende mens moet ruimte worden geboden om aan de eigen ontwikkeling vorm en inhoud te kunnen geven, waarbij de opvoeder een voorwaardenscheppende rol heeft.

B. Visie op het werken met kinderen van 0 tot 12 jaar Op basis van het voorgaande kan de visie op het werken met kinderen als volgt worden omschreven: Ieder kind is een unieke persoonlijkheid die zijn eigen unieke levensweg zal gaan en op die manier iets zinvols zal bijdragen aan de wereld. We helpen het kind zelf zijn eigen unieke vaardigheden, te ontdekken en te ontwikkelen door de wil te stimuleren. Opdat het later, als volwassene, het doorzettingsvermogen bezit om daadwerkelijk uit te voeren wat het zich tot doel heeft gesteld. Door bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven, door het te omringen met mooie, goede en waarachtige dingen kan het kind een basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding. Plezier in het leven maakt het gemakkelijker open te staan voor anderen en geeft de kracht en de inventiviteit om creatief om te gaan met problemen. In het samenzijn met andere kinderen leert het kind zich ook sociaal en emotioneel te ontwikkelen. De leid(st)er wil een goede band met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Het vrije spel is daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk. Daarin worden belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kinderen ontmoet. Spelen is doen en leren. Spelen is leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken.

C. Bijzondere aspecten van de pedagogiek Wij hechten waarden aan een aantal aspecten die ook centraal staan in de vrije schoolpedagogie, die in het bijzonder van belang worden geacht voor de ontwikkeling van hechting, een goede zintuigelijke ontwikkeling en een evenwichtige verhouding met de omgeving. Het gaat om: – Nabootsing – Rust, ritme en herhaling – Respect, eerbied en dankbaarheid – Wilsopvoeding – Het ontwikkelen van de zintuigen: tastzin, bewegingszin, evenwichtszin, levenszin

 

Pedagogisch beleidsplan BSOI KidS WerelD 2018